N?i bán gi?ng ?àn h??ng

Bán gi?ng ?àn h??ng tr?ng. Nh? bà con c?ng ?ã bi?t gi?ng ?àn h??ng tr?ng là m?t cây tr?ng bán ký sinh ?? có th? phát tri?n và t?n t?i.

Hi?n nay, có r?t nhi?u nh?ng c? s? cung c?p gi?ng ?àn h??ng uy tín. Chúng tôi t? hào là m?t trong nh?ng c? s? ?ó ?? cung c?p nh?ng gi?ng ?àn h??ng t?t nh?t cho bà con có th? canh tác.

Ti?m n?ng kinh t? c?a gi?ng ?àn h??ng t?i Vi?t Nam.

Cây ?àn h??ng có th? làm ra nhi?u s?n ph?m khác nhau. Chính vì lý do ?ó cây ?àn h??ng ???c bà con trên kh?p vùng mi?n t? qu?c ??u t? ?? phát tri?n kinh t?.

+ Làm trà: Lá là ng?n c?a ?àn h??ng có th? s? d?ng ?? làm trà thay th? cho trà xanh

+ Làm nhang: b?t g? ?àn h??ng có th? dùng ?? làm nhan thay cho qu? nh? truy?n th?ng

+ Làm n??c hoa: tinh d?u ?àn h??ng có mùi ??c tr?ng và mang v? ?m. Vì th? n??c hoa ?àn h??ng là m?t trong s? nh?ng lo?i n??c hoa m?c ti?n nh?t hi?n nay.

??u ra c?a cây ?àn h??ng nh? th? nào?.

V??n ??m V?n Hi?n s? giúp bà con v? ??u ra c?a s?n ph?m. ?? bi?t chi ti?t h?n bà con có th? liên h?: 0914.599.143

Mu?n th?y trang tr?i ?àn h??ng tr?ng thì làm nh? th? nào?

C? s? V?n Hi?n t?i: 89 Nguy?n L??ng B?ng luôn chào ?ón bà con ??n tham quan c?ng nh? bàn lu?n ?? cùng ?i ??n m?t h??ng m?i. Phát tri?n cây ?àn h??ng ngay t?i gia ?ình c?a mình!

S? ?i?n tho?i: 0914.599.143 (Hi?n) 0344.336.283 (My)